facebook instagram tripadvisor

Ceník

Ceník ubytování 2023

 

(nejvýhodnější ceny vždy na tomto webu)

 

 

Orientační cena je za pokoj v Kč. Cena se v některých měsících liší o víkendech. V ceně je snídaně a městský poplatek 20 Kč za dospělou osobu za noc. Ceny se mohou měnit v průběhu roku, aktuální cenu na konkrétní termín zjistíte přes rezervační formulář.

 

Při rezervaci přes tento web a vložení kódu SUMAVA do rezervačního formuláře získáte vždy exkluzivní slevu 10%. Zvýhodněná cena je také na pobyty na 4 a 5 nocí.

 

Při rezervaci požadujeme úhradu zálohy ve výši 50%, zbývajících 50% je nutné uhradit nejpozději 14 dní před příjezdem. Pokud příjíždíte za méně než 14 dní, hradí se při rezervaci celá částka. 

 

OVĚŘIT TERMÍN

 

 

1.4.-31.5.23 

1.6.-30.6.23

 1.7.-31.8.23

1.9.-30.9.23

1.10.-23.12.23

 

Ne-Čt/Pá-So

Ne-Čt/Pá-So

 

Ne-Čt/Pá-So

Ne-Čt/Pá-So

Dvoulůžkový pokoj

1900/2200

2300/2500

2700

2200/2500

1900/2200

Třílůžkový pokoj

2750/3100

3100/3500

3800

3100/3500

2750/3100

Čtyřlůžkový pokoj

3600/4100

4100/4600

4700

4100/4600

3600/4100

Apartmá Victoria (4 os.)

4000/4500

4500/4900

5100

4500/4900

4000/4500

Apartmá Charles (3 os.)-možný i bez stravy

 3350/3850

3850/4250

4450

3850/4250

3350/3850

 

Vyhrazujeme si právo ceník měnit i v průběhu roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodní podmínky

 

I.   Základní ustanovení

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/smlouvy o poskytnutí služeb, kdy na jedné straně je společnost Šumava INN Service s.r.o., IČ 24774391, DIČ CZ24774391, se sídlem Elišky Peškové 11, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, ve spisové složce 173219 C, jako provozovatel hotelu Šumava Inn a prodávající (dále jen „Hotel“ nebo „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). Další informace o hotelu Šumava Inn jsou uvedeny na webové stránce www.sumavainn.cz.

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Uvede-li Kupující v objednávce nebo při rezervaci své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla určená pro podnikatele. Naopak neuvede-li kupující žádné identifikační číslo, má se za to, že je kupující soukromý spotřebitel. Kupující podáním objednávky nebo vytvořením rezervace potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě potvrzení objednávky nebo rezervace.

 

Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující na místě nebo jako přílohu v e-mailu za slaném na uvedenou emailovou adresu při rezervaci, objednávce či nákupu služeb. Kupující s tímto souhlasí.

 II.   Smlouva

1.  Uzavření smlouvy

 Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, tak způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky / rezervace Kupujícím po zvolení způsobu úhrady a přijetím objednávky Hotelem. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

 Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

2.  Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Hotel zavazuje, že Kupujícímu poskytne služby, které jsou předmětem koupě, a Kupující se zavazuje, že služby využije a zaplatí Hotelu kupní cenu.

3.  Přechod nebezpečí škody

Služba je vadná, nemá-li sjednané a jasně deklarované vlastnosti. Kupující má povinnost hlásit vady na užívaných službách neprodleně po tom, kdy takové vady objeví. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího začátkem užívání služeb. Škoda, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci či poskytovateli služeb na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Hotel škodu způsobil porušením své povinnosti.

 4.  Odpovědnost Hotelu

 Hotel odpovídá Kupujícímu, že služby při převzetí nemají vady. Zejména Hotel odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující služby začal čerpat,

 1. má služba vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Hotel popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu služby a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. služby odpovídají zjevně nabízenému rozsahu a úrovni, pokud není nikde součást služby popsána, pak taková odpovídá běžným zvyklostem v místě čerpání služeb;
 3. jsou služby v odpovídajícím množství, míře a rozsahu; a
 4. služby vyhovují požadavkům právních předpisů.

 

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před začátkem využívání služeb věděl, že služba má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 5.  Podstatné porušení smlouvy

 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 1. na odstranění vady služby,
 2. na odstranění vady opravou služeb;
 3. na čerpání náhradních služeb ve stejném rozsahu;
 4. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 5. odstoupit od smlouvy

 7.  Porušení smlouvy obecně

 Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a  dostatečné péči zjistit, nemůže uplatnit právo z vadného plnění.

8.  Záruka za jakost

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu na čerpané službě vnější událost.

10. Zvláštní pravidla při koupi voucheru

 Voucher slouží jako potvrzení nároku na čerpání služeb poskytovaných Hotelem. Sám o sobě nenahrazuje žádnou formu ceniny a není ani takovým způsobem směnitelný a dále prodejný.

 Čerpání služeb voucherem předplacených je podmíněno vytvořením rezervace v Hotelu a jeho zpětném potvrzení takové rezervace. Rezervace je závislá na dostupnosti hotelu a je třeba ji  provést předem, a to způsobem uvedeným v bodě VIII. těchto VOP. Při check inu na recepci Hotelu bude požadována kopie tohoto dokladu.

 Tento poukaz nelze vyplatit za hotovost ani za jinou náhradu a nelze jej vyměnit, pokud dojde ke ztrátě, odcizení, zničení nebo vypršení platnosti. Po zakoupení je voucher nevratný. Neplatný, pokud je změněn, kopírován nebo reprodukován. Poukaz nebude prodloužen po uplynutí doby použitelnosti a není možné jeho použití jakkoliv vymáhat.

III.   Odstoupení od smlouvy

 1.  Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv před začátkem čerpání služeb, před uplatněním voucheru.

 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy z důvodu jiného, než je uvedeno v bodě 5. a 6., řídí se pak takový postup platnými storno-podmínkami Hotelu v době uzavření smlouvy.

 V případě, že má Spotřebitel v rámci odstoupení od smlouvy nárok na vrácení zaplacených finančních prostředků, pak Hotel postupuje:

 

 1. je-li to možné, vrací prostředky stejnou cestou a ve stejné formě, jak je Hotel obdržel;
 2. vrací finanční prostředky náhradním smluveným způsobem potvrzeným oběma stranami;
 3. ponechává finanční prostředky jako kredit na budoucí čerpání služeb; v takovém případě je třeba dohoda obou stran a náhradní čerpání se musí využít v ten samý rok.

 

V případě proplácení dobropisu v hotovosti může Hotel požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Hotel odmítnout peněžní prostředky proplatit.

 

2.  Odstoupení od smlouvy Hotelem v případě chyby v ceně služby

 

Mimo případů stanovených zákonem je Hotel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně služby.

Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 7 dnů, pokud je čerpání objednaných služeb rezervováno na pozdější dobu, než za 7 dní od objednání, ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Hotelem tím, že Hotel Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.

 

Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny služeb, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany Hotelu.

IV.   Bezpečnost a ochrana informací

 

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Hotelu se použijí podmínky ochrany osobních údajů.

 

V.   Provozní doba

 

Objednávky přes internetový obchod Hotelu a rezervace: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Hotel nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

 

VI.   Ceny

 

Všechny ceny jsou smluvní. Na stránkách www.sumavainn.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (CZK) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny viz ustanovení níže v tomto článku. Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH. Je-li mezi Kupujícím a Hotelem uzavřena smlouva obsahující specifický ceník, má tento ceník přednost před cenami veřejnými na www.sumavainn.cz.

 

Konečná cena zahrnuje všechny povinné příplatky, které je Kupující povinen platit extra na místě, například místní poplatek z pobytu.

 

Hotel si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován.

 

Dále si Hotel vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému užití slevového nebo obdobného poukazu / voucheru v rozporu s jeho podmínkami, zejména se jedná o případy kdy:

 • voucher nebo slevový poukaz je použit na jiné služby, než pro které byl určen;
 • Hotel zjistí, že voucher či slevový poukaz již byl použit.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout a zároveň Kupující bere na vědomí, že je Hotel oprávněn požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení.

 

VII.   Objednávání a rezervace

 

Cena a rozsah služeb / zboží budou uvedeny v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží / služeb. Objednávat je možno následujícími způsoby:

  

VIII.   Platební podmínky

 

Hotel akceptuje následující platební podmínky:

 

 • Služby poskytované Hotelem musí být plně uhrazeny před začátkem čerpání takových služeb, pokud není smluvně stanoveno jinak.
 • Hotel si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a  zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • V případě platby platební kartou na recepci Hotelu je Kupující povinen zakrýt údaje na své platební kartě a svůj PIN kód.

 

Vrácení peněz

 

Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků, pokud na takové vrácení má nárok a zvolil možnost IV.1.b těchto VOP.

 

IX.   Dodací podmínky

 

1.  Ostatní podmínky

 

Při čerpání služeb uhrazených předem může Hotel či požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez

předložení některého z těchto dokladů může Hotel odmítnout poskytnout služby. Toto oprávnění vyplývá z ust. § 2900 občanského zákoníku, které stanoví povinnost prevence a obezřetnosti.

 

X.   Specifikace hotelových služeb

 

1.  Časy ubytování

 

Při objednávce ubytovacích služeb je možnost využít ubytovacího času v době od 14:00 v příjezdový den (Check-in), času pro opuštění pokoje do 10:00 v odjezdový den (Check-out). Časy Check-in před 14:00 a Check-out po 10:00 mohou být upraveny individuálně dle požadavků Kupujícího a možností Hotelu. Tyto změny mohou být zpoplatněny dle aktuálního ceníku.

 

2.  Pobyt v hotelu s domácím mazlíčkem

 

Zvířata jako domácí mazlíčci jsou v hotelu povolena, jejich pohyb po prostorách hotelu může být hotelem omezen. Jedná se o běžná zvířata, jako jsou psi, kočky apod.

Využití takovéto služby musí být nahlášeno již před příjezdem a musí se jednat o běžné zvíře splňující zdravotní, bezpečností a společenské zvyklosti pro hotelové ubytování. Tato služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku.

 

 XI.   Záruční podmínky

 

Záruční podmínky na služby se řídí příslušnými právními předpisy ČR.

 

 XII.   Závěrečná ustanovení

 

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní. Případné spory mezi Hotelem a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní

 inspekce. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2020, přičemž jsou k dispozici na recepci hotelu a nebo elektronicky na www.sumavainn.cz. 

 

XIII.   Kontakty

 

Šumava Inn hotel, Kvilda 26

Email: info,sumavainn,cz

Telefonický kontakt (rezervace): 777 671 056

Telefonický kontakt (restaurace/wellness): 777 671 600

 

Bankovní účet vedený v CZK:

43-8145910247 / 0100

 

Storno podmínky

 I.   Základní ustanovení

 

Odstoupení od smlouvy Kupujícím se řídí platnými zákony České republiky a je zdarma nebo za poplatek. Podmínky poplatku jsou uvedeny u detailu každé ceny za ubytování v hotelu a jsou nezbytnou součástí uzavřené smlouvy.

 

 II.   Výše poplatku při zakoupení ubytovacích služeb

 

Storno poplatek 14. až 7. den před nástupním termínem z celkové ceny pobytu: 50%

 

Storno poplatek 6. až 0. den před nástupním termínem z celkové ceny pobytu: 100%

 

III.     Výše poplatku při zakoupení voucheru na hotelové služby

 

Poplatek při nevyužití zakoupeného voucheru v době jeho platnosti je 100 % jeho ceny.